SANİTA İSTANBUL GİZLİLİK POLİTİKASI

SAĞLIKLI BİR YAŞAMA İLK ADIMI BİRLİKTE ATALIM...

SANİTA İSTANBUL GİZLİLİK POLİTİKASI

SANITA ISTANBUL ULUSLAR ARASI SAĞLIK VE TEDAVİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Sanita İstanbul) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda Sanita İstanbul, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle Sanita İstanbul kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında müşterilerini şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

Sanita İstanbul, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla müşterilerine ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

https://www.sanita.istanbul/bize-ulasin/ adresinde yer alan “İletişim Formu” alanının tarafınızca doldurulması neticesinde kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki şartına dayanılarak iletişim formu aracılığı ile iletmiş olduğunuz mesajınızın yanıtlanabilmesi  amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca, ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KVKK md. 1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde Sanita İstanbul duyuru, tanıtım, haber, bülten dağıtımı faaliyetlerinin tarafınıza iletilmesi amacıyla işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

İletişim formu aracılığı ile elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, belirtilen web sayfasındaki iletişim formunun tarafınızca doldurulması yoluyla elde edilmekte ve KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile sebebiyle toplanmaktadır.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

 • Evliya Çelebi Atatürk Cd Şifalı Sular NO:5 İçmeler Tuzla / İstanbul adresinde bulunan Sanita İstanbul A.Ş merkez ofis veya çalıştığımız iş ortaklarımızdan size en yakın hastane, klinik, kimlik tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;
 • Noter marifetiyle Sanita İstanbul Merkez ofis adresine yapılacak bir bildirimle,
 • https://www.sanita.istanbul/upload/files/Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu-3101.pdf adresindeki başvuru formu doldurularak lawoffice@sanita.istanbul kayıtlı elektronik posta adresine gönderilecek mesaj ile
 • https://www.sanita.istanbul/upload/files/Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu-3101.pdf  adresindeki başvuru formu doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imzalanmış dijital suretinin kisiselveribasvuru@sanita.istanbul adresine gönderilmesi ile
 • https://www.sanita.istanbul/upload/files/Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu-3101.pdf  adresindeki başvuru formunun doldurulmuş ve gönderen tarafça imzalanmış bir suretinin TSKB GD sistemlerinde kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden kisiselveribasvuru@sanita.istanbul adresine iletilmesi ile

gerçekleştirilebilir.

 

 

 

SANITA ISTANBUL ULUSLAR ARASI SAĞLIK VE TEDAVİ HİZMETLERİ A.Ş.

Adres                           : Evliya Çelebi Atatürk Cd Şifalı Sular NO:5 İçmeler Tuzla / İstanbul

Tel                                : 0549 520 41 22

Eposta                          : info@sanita.istanbul

Ticaret sicil numarası     :

Mersis numarası            :

 

Güncelleştirme Tarihi     :